Tác Giả N-H

  • Chàng Rể Quyền Thế

    Chàng Rể Quyền Thế

    Bùi Nguyên Minh ở rể, ba năm trôi qua chẳng khác gì súc vật, bị dè bĩu coi khinh, bị làm nhục sai bảo.

    Bỗng một ngày, có một người tìm anh và nói: "Cậu cả, Bùi thị có chuyện rồi, mời cậu trở lại chủ trì đại cục."

    Anh từ phế vật lật mình thành người thừa kế tỷ đô.